تصویر (بردار)

اگر A و B دو بردار باشند، تصویر A بر روی B برداریست مانند C و در جهت بردار B که طول آن برابر است با:

اندازه تصویر بردار A بر روی بردار B برابر است با

در رابطه اصلی |B| را ضرب و تقسیم می کنیم:

حال با توجه به رابطه ضرب داخلی A در B یعنی :

در حال حاضر C بدون زاویه و جهت مشخص است پس آنرا در بردار واحد B ضرب می کنیم. چرا که باید C در جهت و زاویه B باشد و در نهایت با انجام محاسبات به فرمول نهایی میرسیم:

منابعویرایش