تفنگ چندلول معمولاً به نوعی تفنگ شکاری یا جنگی گفته می‌شود که در آن بیش از یک لوله موازی در کنار یا روی‌هم قرار دارد. که این کار به منظور افزایش نرخ آتش سلاح انجام می‌گیرد.

تفنگ گاتلینگ نیروهای ویژه

این تفنگ‌ها هم در نوع گلوله‌زنی و هم ساچمه‌زنی وجود دارد.

منابع ویرایش