تقسیم دوتایی

نوعی تولید مثل است که اغلب توسط سلول‌های پروکاریوتی انجام می‌شود. زاده‌های حاصل از تقسیم دوتایی، کلون می‌باشند.در برخی از سلول های یوکاریوتی نیز تقسیم دوتایی صورت میگیرد ولی نه بصورتی که ما تصور میکنیم بلکه برخی از اندامک های درون سلول یوکاریوتی مانند میتوکندری یا کلروپلاست با تقسیم دوتایی به دو اندامک کاملاً شبیه به هم تبدیل میشوند

منابعویرایش

کتاب درسی سال سوم دبیرستان