تقی احتساب‌الملک

تقی خان احتساب الملک، پسر عبدالعلی خان ادیب الملک و نوه حاج علی خان حاجب‌الدوله، پیشخدمت ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و از درباریان محمدعلیشاه و احمدشاه بود. وی در سال ۱۳۰۷ هجری قمری ملقب به احتساب الملک شد و در سال ۱۳۰۶ خورشیدی، از دنیا رفت.

احتسابیه، واقع در شمال غربی سوهانک شمیران، ملک ییلاقی او بوده‌است. احتساب الملک که ظاهراً مدتی هم شهردار تهران بود، این ملک را در زمان شهرداری خویش از آقا رضاخان اقبال السلطنه وزیر قورخانه در دوران ناصرالدین شاه، خریداری نمود.

منبعویرایش

  • بامداد، مهدی (۱۳۴۷شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری(جلد ۴)، تهران: زوار