تمیمی

نام خانوادگی (Tamimi)

تمیمی (منسوب به بنی تمیم) یک نام خانوادگی است. افراد شاخص با این نام از این قرارند: