تابع حقیقی

(تغییرمسیر از توابع حقیقی)

تابع حقیقی به تابعی گفته می‌شود که هم‌دامنه آن مجموعه اعداد حقیقی باشد. [۱] چنین توابعی در مبحث آنالیز حقیقی مطالعه می‌شوند.

تابع حقیقی در مجموعه اعداد در توابع نمایی

منابع ویرایش

  1. روزن، کِنِث (۲۰۱۸). ریاضیات گسسته و کاربردهای آن. چاپ هشتم. ص. ۱۴۹.