باز کردن منو اصلی

تابع ترافرازنده یا تابع غیرجبری یا تابع متعالی (Transcendental function) تابعی است که در معادله ای چندجمله ای که ضریب‌های آن نیز چندجمله‌ای باشد، صدق نکند.

از نمونه‌های معروف تابع ترافرازنده تابع توابع نمایی،لگاریتم و تابع‌های مثلثاتی است.

تابعی را که ترافرازنده نباشد تابع جبری می‌خوانند. به عبارت دیگر تابع ترافرازنده تابعی است که نمی توان آن را به صورت دنباله ای از عملیات ریاضیاتی از قبیل جمع، ضرب و استخراج ریشه ای بیان نمود.

تعریفویرایش

به طورکلی، تابع تحلیلی (f(z با متغیر حقیقی یا مختلط z را ترافرازنده می گویند هرگاه مستقل جبری از z باشد.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Transcendental function," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Transcendental_function&oldid=196290948