باز کردن منو اصلی
تابع نمائی

تابع نمایی، تابعی مهم در ریاضیات است و معمولاً به‌صورت ‎‎ یا نوشته می‌شود که ، عدد اویلر با مقدار تقریبی ۲٫۷۱۸۲۸۱۸۲۸ است.

البته می‌توان این تابع را به صورت نیز تعریف کرد، استفاده از لگاریتم نشان می‌دهد که:

این تابع را تابع نمایی با پایه می‌خوانیم که عددی ثابت است.

در بسیاری علوم وقتی از تابع نمایی صحبت می‌شود منظور تابع است.

عموماً متغیر می‌تواند هر عدد حقیقی یا مختلط باشد. به عبارت دیگر معکوس را گویند.

ویژگی‌هاویرایش

  • تابع نمایی معکوس تابع لگاریتم طبیعی y = ln x است.
  • دامنه آن تمام اعداد حقیقی است.
  • برد آن تمام اعداد مثبت است.
  • مشتق آن همواره با خودش برابر یا بزرگتر و تابعی پیوسته و صعودی از x است.

نمودار تابع نمایی دو حالت کلی دارد؛

  • وقتی a کوچکتر از یک است که در این صورت با افزایش x مقدار y کاهش می یابد.
  • وقتی a بزرگتر از یک است که در این صورت با افزایش x مقدار y نیز افزایش می یابد.

مثال:

کاربردویرایش

توابع نمایی در زمینه‌هایی چون اقتصاد و زیست شناسی کاربردهای فراوانی دارند. از این رو توابع نمایی و مسایل مربوط به رشد و زوال می‌توانند برای نمایش کاربردهای ریاضی در مسایل زندگی واقعی سودمند باشند.

کسر مسلسل تابع ویرایش

برای تابع   می‌توان کسری را به صورت زیر معرفی کرد:

 

مثالویرایش

یک هنرمند درختی چوبی با استفاده از تعدادی قطعه چوب شاخه مانند ساخته‌است. به این ترتیب که روی دسته‌های شاخه اصلی، شاخه‌های دیگری ساخته و این کار را تا هشت سطح ادامه داده‌است جدول عملکرد وی به صورت زیر می‌شود:

توان ۲ (^) تعداد شاخه‌ها سطح
۲^۰ ۱ اصلی
۲^۱ 1(2)=۲ اول
۲^۲ 2(2)=۴ دوم
۲^۳ 2(2)(2)=۸ سوم
۲^۴ 2(2)(2)(2)=۱۶ چهارم
۲^۵ 2(2)(2)(2)(2)=۳۲ پنجم
۲^۶ 2(2)(2)(2)(2)(2)=۶۴ ششم
۲^۷ 2(2)(2)(2)(2)(2)(2)=۱۲۸ هفتم
۲^۸ 2(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)=۲۵۶ هشتم

رابطه بین توان‌ها و تعداد شاخه‌ها برابر است با

۲ به توان ۸ =۲۵۶

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش