به ترتیب قرار گرفتن باز آلی (نوکلئوتید‌ها یا داکسی نوکلئوتیدها ) در رشته‌های دی‌ان‌ای یا آران‌ای توالی یا سکانس گفته می‌شود.