توزیع نیم لجستیک

توزیع نیم لجستیک در نظریه احتمال و آمار یک توزیع پیوسته است.

Half-logistic distribution
پارامترها
تابع چگالی احتمال
تابع چگالی احتمال
Probability density plots of half-logistic distribution
تابع توزیع تجمعی
تابع توزیع تجمعی
Cumulative distribution plots of half-logistic distribution
‫تکیه‌گاه
تابع چگالی احتمال
تابع توزیع تجمعی‫ (سی‌دی‌اف)
میانگین
میانه
مُد 0
واریانس
چولگی
کشیدگی
انتروپی
‫تابع مولد گشتاور (ام‌جی‌اف)
تابع مشخصه

تابع چگالی احتمال آن به صورت زیر است:

تابع توزیع تجمعی آن به صورت زیر است:

منابعویرایش

  1. http://interstat.statjournals.net/YEAR/2003/articles/0302002.pdf