در فیزیک، یک سیستم تک‌افتاده (یا منزوی یا ایزوله) به (الف) سیستم ترمودینامیکی‌ای می‌گویند که کاملاً با دیوارهایی پوشیده شده که اجازهٔ عبور هیچ انرژی یا ماده‌ای را نمی‌دهد (هرچند که ماده و انرژی می‌تواند درون سیستم حرکت کند)، یا (ب) سیستمی که بسیار دور از سیستم‌های دیگر است و هیچ برهم‌کنشی با آن‌ها ندارد (هر چند که می‌تواند نیروی گرانشی خودش را حس کند). سیستم‌های تک‌افتاده معمولاً نیروهای خارجی را حس نمی‌کنند.

تک‌افتاده

جستارهای وابسته

ویرایش