ثابت اشتفان–بولتسمان

ثابت استفان-بولتزمن (به انگلیسی: Stefan–Boltzmann constant) یک ثابت فیزیکی است که نام آن از جوزف استفان (که در سال ۱۸۵۷ تا ۱۸۷۹ معادله آهنگ گسیل شدن انرژی توسط یک شیء را به طور تجربی کشف کرد.) و لودویگ بولتزمن (که مدتی بعد از آن معادله را به طور نظری ثابت کرد.) گرفته شده است. این ثابت که با حرف یونانی سیگما نمایش داده می‌شود در قانون استفان-بولتزمان ظاهر می‌شود. این قانون رابطهٔ میان مقدار کل انرژی که یک جسم از خود تابش می‌کند و دما را بیان می‌دارد.

این ثابت به صورت زیر تعریف می‌شود:

که در آن:

مقدار عددی برابر است با:

کاربرد : از سیگما در نجوم بسیار استفاده می شود .

جستارهای وابستهویرایش