واژه ایست که معنای آن دانا و استاد در حرب و طعن و ضرب است، و نیز نام قبیله ثقیف در شبه جزیره عربستان بوده. نقش صفتی آن به صورت نام فامیل یا کنیه اشخاص کاربرد دارد.