جاده ۵۸ یک راه در مرکز ایران است که کاشان را به دلیجان و الیگودرز وصل می‌کند.


جاده ۵۸
اطلاعات مسیر
طول۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
تقاطع‌های بزرگ
ازکاشان, استان اصفهان
جاده ۷۱ (ایران)
  آزادراه ۷ (ایران)
جاده ۶۵ (ایران)
جاده ۴۷ (ایران)
بهالیگودرز, استان لرستان
جاده ۶۲ (ایران)
موقعیت
استان‌هااستان اصفهان, استان مرکزی, استان لرستان
شهرهای بزرگدلیجان, استان مرکزی
محلات, استان مرکزی
خمین, استان مرکزی
سامانه بزرگراهی
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها