جاده ۶۲ جاده‌ایست که استان لرستان را به اصفهان و مشهد متصل می‌کند.


جاده ۶۲
اطلاعات مسیر
طول۶۵۵ کیلومتر (۴۰۷ مایل)
تقاطع‌های بزرگ
از۴۵ کیلومتری جنوب غربی جندق، استان اصفهان
جاده ۸۱
  آزادراه ۷
جاده ۶۵
جاده ۵۸
بهچالانچولان، استان لرستان
جاده ۳۷
موقعیت
استان‌هااستان اصفهان، استان لرستان
شهرهای بزرگنایین، استان اصفهان
اصفهان، استان اصفهان
نجف‌آباد، استان اصفهان
تیران، استان اصفهان
داران، استان اصفهان
بوئین و میاندشت، استان اصفهان
الیگودرز، استان لرستان
ازنا، استان لرستان
دورود، استان لرستان
سامانه بزرگراهی
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها