جانی بیک پادشاه مغول دشت قبچاق در قرن هشتم هجری. وی پس از مرگ سلطان ابوسعید ایلخان و تسلط یافتن خاندان مغول نژاد آل چوپان بر عراق و آذربایجان، به سبب تعدی و توحش بی حد امرای این خاندان و دادخواهی مسلمین از آنان نزد جانی بیک، عزم تاختن به آذربایجان و فتح تمام ایران کرد. وی در مدت حضور در آذربایجان به امیر مبارزالدین محمد مظفر، بانی سلسلهٔ آل مظفر که در حال تحکیم قدرت خود در جنوب ایران بود نامه کرد که پدران تو از جانب سلاطین مغول امارت داشتند، پس تو هم باید به درگاه ما آیی و رسوم اطاعت به جای آری. اما امیرمبارزالدین محمد که داعیهٔ سلطنت ایران و اخراج مغولان را داشت، این نامه را تاب نیاورد و فرمان بسیج سپاه به قصد آذربایجان را صادر کرد. پیش از مصاف طرفین، جانی بیک که بیمار بود، به قبچاق بازگشت و درگذشت و امیر محمد، نایب او را که اخی جوق نام داشت در هم شکست و کشت و بدین ترتیب، دست خاندان جانی بیک از ایران کوتاه شد[۱]

جانی بیک
JaniBeg.jpg
جانی بیک سرکردهٔ اردوی زرین.
سلطنت۱۳۴۲–۱۳۵۷
زادگاهاردوی زرین
درگذشته۱۳۵۷
مکان مرگسرای
بعد ازTini Beg
فرزندانBerdi Beg
Qulpa
Nawruz Beg
سلسلهاردوی زرین
پدرÖz Beg Khan
مادرTaidula خاتون
عقاید مذهبیاسلام

منابعویرایش

  1. حبیب السیر، خواندمیر، انتشارات خیام، ج۳، ص۷۵؛ تاریخ مغول، عباس اقبال، چاپ تهران، ۱۳۴۵، ص ۴۲۳، ۴۲۶، ۴۵۴