یک جایگاه صفت کمی (QTL) یک جایگاه کروموزومی (بخشی از DNA) است که با تنوع یک صفت کمی در فنوتیپ جمعیت یک جاندار ارتباط دارد.[۱] QTL ها با مشخص کردن نشانگرهای مولکولی (مانند SNP ها یا AFLP ها) با یک ویژگی مشاهده شده نقشه‌برداری می‌شوند. این اغلب یک گام اولیه در شناسایی و تعیین توالی ژن‌های حقیقی است که باعث تنوع در صفات می‌شوند.

تعریفویرایش

یک جایگاه صفت کمی (QTL) بخشی از DNA است که با یک ویژگی فنوتیپی خاص، که متنوع بوده و می‌توان آن را به اثرات چندژنی، یعنی حاصل دو یا چند ژن، و محیط آن‌ها نسبت داد.[۲] این QTL ها اغلب در کروموزوم های مختلف یافت می‌شوند. تعداد QTL ها که تنوع در ویژگی فنوتیپی را توضیح می‌دهد، نشانگر معماری ژنتیکی یک صفت است. این ممکن است به‌طور مثال نشان دهد که ارتفاع گیاه توسط بسیاری از ژن‌های کم‌اثر یا چند ژن با اثر بزرگ کنترل می‌شود.

منابعویرایش

  1. Miles, C; Wayne, M (2008). "Quantitative trait locus (QTL) analysis". Nature Education. 1 (1).
  2. Complex Trait Consortium (2003). "The nature and identification of quantitative trait loci:a community's view". Nature Reviews Genetics. 4 (11): 911–916. doi:10.1038/nrg1206. PMC 2063446. PMID 14634638.