جوکر

معنی لغوی کلمه جوکر و دیگر جوکرها

جوکر (به انگلیسی: Joker) که ممکن است ژوکر هم گفته شود و در برخی از موارد دلقک نیز ترجمه شده به موارد زیر گفته می‌شود: