باز کردن منو اصلی

حالت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: