حالت کوانتومی (به انگلیسی: Quantum state) که به اختصار حالت نیز نامیده می‌شود، یک سیستم بسته کوانتومی است. به بیان دیگر، حالت کوانتومی یک شیء ریاضی است که تمامی ویژگی‌های یک سیستم کوانتمی را دربردارد. عموماً حالت یک سیستم کوانتمی را با (کت سای) نمایش داده و بر طبق رابطه تکامل:

حالت کوانتومی

که در آن بردارهای پایه فضای هیلبرت هستند، می‌توان حالت سیستم را بر حسب بردارهای پایه به صورت زیر بسط داد:

که در آن ها برابرند با:

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

مکانیک کوانتمی مدرن. جی جی ساکورایی. مسعود علی محمدی حمیدرضا مشفق. انتشارات دانشگاه تهران (۱۳۸۲)