حالت‌های قرارگیری بدن

حالت‌های قرارگیری بدن عبارت است از یک حرکت یا وضعیت که انسان به وسیله اندام خود ایجاد می‌کند. هدف از یک اندام نهش یک نوع ارتباط غیر بیانی است. اندام نهش با توجه به هدف ارتباط و نوع و حرکت اندام‌ها به اقسام گوناگون تقسیم‌بندی می‌شود.

یک حالت قرارگیری کودکانه در هنگام عکسبرداری

منابع