حدس

در ریاضی حدس گزاره ای است مبتنی بر اطلاعات ناقص که برای آن اثبات خاصی پیدا نشده است. حدس ها، بیشتر تاریخ ریاضی را شکل دادند و موجب کشفیات و رسیدن به فرمول های مختلفی شده اند‌. تعدادی دیگر از آنها برای اثبات یا دال بر حقیقت دیگر حدسها به وجود آمده اند

در ریاضی حدس گزاره‌ای است مبتنی بر اطلاعات ناکامل که برای آن هیچ اثباتی یافت نشده است. حدس‌ها بیشتر تاریخ ریاضیات را شکل و باعث ایجاد بخش‌هایی جدید از ریاضیات شده‌اند که در واقع شکل‌گیری آن‌ها به دلیل وجود اثبات آنها (حدس‌ها) بوده است.

حدس‌های مشهورویرایش