حزب یکی از تقسیم‌بندی‌های فرعی قرآن است. هر جزء به چه‍ار حزب و هر حزب به چهار ربع حزب تقسیم میشود و قرآن جمعاً ۱۲۰ حزب دارد.

فهرست احزاب قرآن ویرایش

شماره حزب جز - حزب ـ از ابتدای آیه تا انتهای آیه
۱ ۱ - ۱ حمد ۱ بقره ۴۳
۲ ۱ - ۲ بقره ۴۴ بقره ۷۴
۳ ۱ - ۳ بقره ۷۵ بقره ۱۰۵
۴ ۱ - ۴ بقره ۱۰۶ بقره ۱۴۱
۵ ۲ - ۱ بقره ۱۴۲ بقره ۱۷۶
۶ ۲ - ۲ بقره ۱۷۷ بقره ۲۰۲
۷ ۲ - ۳ بقره ۲۰۳ بقره ۲۳۲
۸ ۲ - ۴ بقره ۲۳۳ بقره ۲۵۲
۹ ۳ - ۱ بقره ۲۵۳ بقره ۲۷۱
۱۰ ۳ -۲ بقره ۲۷۲ آل عمران ۱۴
۱۱ ۳ - ۳ آل عمران ۱۵ آل عمران ۵۱
۱۲ ۳ - ۴ آل عمران ۵۲ آل عمران ۹۲
۱۳ ۴ - ۱ آل عمران ۹۳ آل عمران ۱۳۲
۱۴ ۴ -۲ آل عمران ۱۳۳ آل عمران ۱۷۰
۱۵ ۴ -۳ آل عمران ۱۷۱ آل عمران ۲۰۰
۱۶ ۴ -۴ نساء ۱ نساء ۲۳
۱۷ ۵ -۱ نساء ۲۴ نساء ۵۷
۱۸ ۵ -۲ نساء ۵۸ نساء ۸۷
۱۹ ۵ -۳ نساء ۸۸ نساء ۱۱۳
۲۰ ۵ -۴ نساء ۱۱۴ نساء ۱۴۷
۲۱ ۶ -۱ نساء ۱۴۸ نساء ۱۷۶
۲۲ ۶ -۲ مائده ۱ مائده ۲۶
۲۳ ۶ -۳ مائده ۲۷ مائده ۵۰
۲۴ ۶ -۴ مائده ۵۱ مائده ۸۱
۲۵ ۷ -۱ مائده ۸۲ مائده ۱۰۸
۲۶ ۷ -۲ مائده ۱۰۹ أنعام ۳۵
۲۷ ۷ -۳ أنعام ۳۶ أنعام ۷۳
۲۸ ۷ -۴ أنعام ۷۴ أنعام ۱۱۰
۲۹ ۸ -۱ أنعام ۱۱۱ أنعام ۱۴۰
۳۰ ۸ -۲ أنعام ۱۴۱ أنعام ۱۶۵
۳۱ ۸ -۳ أعراف ۱ أعراف ۴۶
۳۲ ۸ -۴ أعراف ۴۷ أعراف ۸۷
۳۳ ۹ -۱ أعراف ۸۸ أعراف ۱۴۱
۳۴ ۹ -۲ أعراف ۱۴۲ أعراف ۱۷۰
۳۵ ۹ -۳ أعراف ۱۷۱ أعراف ۲۰۶
۳۶ ۹ -۴ أنفال ۱ أنفال ۴۰
۳۷ ۱۰ -۱ أنفال ۴۱ أنفال ۷۵
۳۸ ۱۰ -۲ توبه ۱ توبه ۳۳
۳۹ ۱۰ -۳ توبه ۳۴ توبه ۵۹
۴۰ ۱۰ -۴ توبه ۶۰ توبه ۹۲
۴۱ ۱۱ -۱ توبه ۹۳ توبه ۱۲۱
۴۲ ۱۱ -۲ توبه ۱۲۲ یونس ۲۵
۴۳ ۱۱ -۳ یونس ۲۶ یونس ۷۰
۴۴ ۱۱ -۴ یونس ۷۱ هود ۵
۴۵ ۱۲ -۱ هود ۶ هود ۴۰
۴۶ ۱۲ -۲ هود ۴۱ هود ۸۳
۴۷ ۱۲ -۳ هود ۸۴ یوسف ۶
۴۸ ۱۲ -۴ یوسف ۷ یوسف ۵۲
۴۹ ۱۳ -۱ یوسف ۵۳ یوسف ۱۰۰
۵۰ ۱۳ -۲ یوسف ۱۰۱ رعد ۱۸
۵۱ ۱۳ -۳ رعد ۱۹ إبراهیم ۹
۵۲ ۱۳ -۴ إبراهیم ۱۰ إبراهیم ۵۲
۵۳ ۱۴ -۱ حجر ۱ حجر ۹۹
۵۴ ۱۴ -۲ نحل ۱ نحل ۵۰
۵۵ ۱۴ -۳ نحل ۵۱ نحل ۸۹
۵۶ ۱۴ -۴ نحل ۹۰ نحل ۱۲۸
۵۷ ۱۵ -۱ إسراء ۱ إسراء ۴۹
۵۸ ۱۵ -۲ إسراء ۵۰ إسراء ۹۸
۵۹ ۱۵ -۳ إسراء ۹۹ کهف ۳۱
۶۰ ۱۵ -۴ کهف ۳۲ کهف ۷۴
۶۱ ۱۶ -۱ کهف ۷۵ مریم ۲۱
۶۲ ۱۶ -۲ مریم ۲۲ مریم ۹۸
۶۳ ۱۶ -۳ طه ۱ طه ۸۲
۶۴ ۱۶ -۴ طه ۸۳ طه ۱۳۵
۶۵ ۱۷ -۱ أنبیاء ۱ أنبیاء ۵۰
۶۶ ۱۷ -۲ أنبیاء ۵۱ أنبیاء ۱۱۲
۶۷ ۱۷ -۳ حج ۱ حج ۳۷
۶۸ ۱۷ -۴ حج ۳۸ حج ۷۸
۶۹ ۱۸ -۱ مؤمنون ۱ مؤمنون ۷۴
۷۰ ۱۸ -۲ مؤمنون ۷۵ نور ۲۰
۷۱ ۱۸ -۳ نور ۲۱ نور ۵۲
۷۲ ۱۸ -۴ نور ۵۳ فرقان ۲۰
۷۳ ۱۹ -۱ فرقان ۲۱ فرقان ۷۷
۷۴ ۱۹ -۲ شعراء ۱ شعراء ۱۱۰
۷۵ ۱۹ -۳ شعراء ۱۱۱ شعراء ۲۲۷
۷۶ ۱۹ -۴ نمل ۱ نمل ۵۵
۷۷ ۲۰ -۱ نمل ۵۶ قصص ۱۱
۷۸ ۲۰ -۲ قصص ۱۲ قصص ۵۰
۷۹ ۲۰ -۳ قصص ۵۱ قصص ۸۸
۸۰ ۲۰ -۴ عنکبوت ۱ عنکبوت ۴۵
۸۱ ۲۱ -۱ عنکبوت ۴۶ روم ۳۰
۸۲ ۲۱ -۲ روم ۳۱ لقمان ۲۱
۸۳ ۲۱ -۳ لقمان ۲۲ سجده ۳۰
۸۴ ۲۱ -۴ أحزاب ۱ أحزاب ۳۰
۸۵ ۲۲ -۱ أحزاب ۳۱ أحزاب ۵۹
۸۶ ۲۲ -۲ أحزاب ۶۰ سبأ ۲۳
۸۷ ۲۲ -۳ سبأ ۲۴ فاطر ۱۴
۸۸ ۲۲ -۴ فاطر ۱۵ یس ۲۷
۸۹ ۲۳ -۱ یس ۲۸ صافات ۲۱
۹۰ ۲۳ -۲ صافات ۲۲ صافات ۱۴۴
۹۱ ۲۳ -۳ صافات ۱۴۵ ص ۵۱
۹۲ ۲۳ -۴ ص ۵۲ زمر ۳۱
۹۳ ۲۴ -۱ زمر ۳۲ زمر ۷۵
۹۴ ۲۴ -۲ غافر ۱ غافر ۴۰
۹۵ ۲۴ -۳ غافر ۴۱ فصلت ۸
۹۶ ۲۴ -۴ فصلت ۹ فصلت ۴۶
۹۷ ۲۵ -۱ فصلت ۴۷ شوری ۲۶
۹۸ ۲۵ -۲ شوری ۲۷ زخرف ۲۳
۹۹ ۲۵ -۳ زخرف ۲۴ دخان ۱۶
۱۰۰ ۲۵ -۴ دخان ۱۷ جاثیه ۳۷
۱۰۱ ۲۶ -۱ أحقاف ۱ محمد ۹
۱۰۲ ۲۶ -۲ محمد ۱۰ فتح ۱۷
۱۰۳ ۲۶ -۳ فتح ۱۸ حجرات ۱۳
۱۰۴ ۲۶ -۴ حجرات ۱۴ ذاریات ۳۰
۱۰۵ ۲۷ -۱ ذاریات ۳۱ نجم ۲۵
۱۰۶ ۲۷ -۲ نجم ۲۶ قمر ۵۵
۱۰۷ ۲۷ -۳ رحمن ۱ واقعه ۷۴
۱۰۸ ۲۷ -۴ واقعه ۷۵ حدید ۲۹
۱۰۹ ۲۸ -۱ مجادله ۱ حشر ۱۰
۱۱۰ ۲۸ -۲ حشر ۱۱ صف ۱۴
۱۱۱ ۲۸ -۳ جمعه ۱ تغابن ۱۸
۱۱۲ ۲۸ -۴ طلاق ۱ تحریم ۱۲
۱۱۳ ۲۹ -۱ ملک ۱ قلم ۵۲
۱۱۴ ۲۹ -۲ حاقه ۱ نوح ۲۸
۱۱۵ ۲۹ -۳ جن ۱ مدثر ۵۶
۱۱۶ ۲۹ -۴ قیامه ۱ مرسلات ۵۰
۱۱۷ ۳۰ -۱ نبأ ۱ تکویر ۲۹
۱۱۸ ۳۰ -۲ انفطار ۱ طارق ۱۷
۱۱۹ ۳۰ -۳ أعلی ۱ ضحی ۱۱
۱۲۰ ۳۰ -۴ شرح ۱ ناس ۶

پانویس ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش