حسنعلی مستشار، ملقب به مستشارالملک (۱۲۷۳ - اسفندماه ۱۳۲۴، تهران)، از نمایندگان مجلس شورای ملی و عضو پیوسته فرهنگستان بود.

زندگینامهویرایش

حسنعلی مستشار در سال ۱۲۷۳ خورشیدی به دنیا آمد. پدرش میرزا شفیع‌خان گرکانی (۱۲۵۴ ه. ق. - ۱۳۲۶ ه. ق.) و پدربزرگش میرزا حسن‌خان گرکانی بودند.[۱] حسنعلی مستشار در دوره قاجاریه به لقب مستشارالملک ملقب گردید. وی از رجال سیاسی مطرح عصر قاجار و دوره پهلوی بود و مناصب مختلفی به ویژه در زمینه‌های فرهنگی داشت. از جمله در دوره سیزدهم مجلس شورای ملی، و در کنار ده نفر دیگر، از حوزه انتخابیه تهران و توابع به نمایندگی رسید. وی همچنین از اعضای پیوسته نخستین فرهنگستان ایران بود.

وی سرانجام در اسفند ماه ۱۳۲۴ و در سن ۵۱ سالگی از دنیا رفت و در قبرستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد.

ده سال پس از مرگ او، مجلس شورای ملی در قانونی مصوب ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۴، با عنوان «قانون برقراری وظیفه و مستمری درباره عده‌ای از کارمندان و مأمورین سابق دولت و وراث آنها»، از محل بودجه وزارت فرهنگ، مستمری یا وظیفه‌ای معادل ۴۰۰۰ ریال جهت خانواده و وراث او معین نمود که البته بعدها ادامه نیافت و منسوخ شد.

منابعویرایش

  1. حسن صدیق (۱۳۷۲نامداران اراک، به کوشش محمدرضا محتاط.، نشر کارا، ص. ۲۱۳