الحسن دوم بن القاسم کنون سیزدهمین و واپسین فرمانروای مراکش از دودمان ادریسی بود. او در سال ۹۵۴ بعد از وفات برادرش احمد یکم بر تخت نشست و تا سال ۹۷۴ که خلفای قرطبه بر تمام مراکش چیره‌گشتند بر سرزمینش سلطنت می‌کرد. پس از فتح مراکش به دست خلفای قرطبه که حکم دوم خلیفه آنان بود، او را به کوردوبا واقع در خلافت قرطبه (اسپانیای کنونی) تبعید کردند و او پس از گذراندن ۱۱ سال، در تاریخ ۹۸۵ میلادی در آنجا وفات یافت.

حسن دوم ادریسی
سیزدهمین فرمانروای مراکش
سلطنت۹۵۴ تا ۹۷۴
پیشیناحمد یکم ادریسی
جانشینحکم دوم از خلافت قرطبه
واپسین فرمانروای ادریسیان
سلطنت۹۵۴ تا ۹۷۴
پیشیناحمد یکم ادریسی
جانشینپایان دودمان
زادهفاس
درگذشته۹۸۵ میلادی
کوردوبا، اسپانیا
آرامگاه
نام کامل
الحسن دوم بن القاسم کنون
دودماندودمان ادریسی
پدرقاسم یکم ادریسی

منابع

ویرایش