حجام‌حسن بن محمد بن قاسم بن ادریس دوم، دهمین سلطان مراکش از دودمان ادریسی بود. او پس از هشت سال حکومت خلیفه فاطمی، عبیدالله مهدی از سال ۹۱۷ تا سال ۹۲۵، دوباره حکومت ادریسیان را احیا کرد و به‌مدت دو سال، دوباره ادریسیان به حاکمیت وی بر مراکش حکومت کردند. حکومت او در سال ۹۲۷ توسط عبیدالله مهدی سرنگون شد و فاطمیان برای ده سال دیگر (از ۹۲۷ تا ۹۳۷) دوباره بر مراکش چیره‌گشتند. حسن یکم در سال ۹۴۴ درگذشت.

حسن یکم ادریسی
فرمانروایی
سلطنت925 تا 927
پیشینعبیدالله مهدی
جانشینعبیدالله مهدی
فرمانروایی مراکش
سلطنت۹۲۵ تا 927
پیشینحکومت فروپاشیده بود؛ عبیدالله مهدی، ادریسیان (به حکومت یحیی چهارم ادریسی را سرنگون کرده‌بود و هشت سال بر مراکش حکومت کرده‌بود تا هنگامی که حسن یکم، دودمان ادریسی را احیا کرد.
جانشینحکومت فروپاشید؛ عبیدالله مهدی، ادریسیان را سرنگون کرد و ده سال بر مراکش حکومت کرد تا هنگامی که قاسم یکم ادریسی، دودمان ادریسی را احیا کرد.
فرمانروایی ادریسیان
سلطنت۹۲۵ تا ۹۲۷
پیشینبرای هشت سال خالی؛ آخرین متصدی یحیی چهارم ادریسی
جانشینتا ده سال خالی؛ سپس قاسم یکم ادریسی
نام کامل
حسن یکم حجام بن محمد ادریسی
دودماندودمان ادریسی
پدرمحمد بن قاسم بن ادریس دوم

منابع

ویرایش