باز کردن منو اصلی

حقوق بنیادی عموماً مجموعه حفاظت‌های حقوقی در چارچوب یک نظام حقوقی است که در چنین نظامی خود بر پایهٔ همان مجموعهٔ حق ابتدایی، بنیادی، یاحقوق طبیعی تخطی ناپذیر است. بدین ترتیب چنین حقوقی بدون ملاحظه یا هزینه‌ای متعلق به همهٔ انسان تحت چنان حوزه قضایی است. مفهوم حقوق بشر بیشتر به این دلیل که افراد دارای چنین حقوق «بنیادی» هستند، که ورای همهٔ حوزه‌های قضایی هستند، ترویج شده‌است ولی نوعاً در نظامات حقوقی متفاوت به شیوه‌های متفاوت و با تأکید متفاوت اعمال می‌شود.

فهرست حقوق مهمویرایش

منابعویرایش

  1. "International Covenant on Civil and Political Rights Article 1".
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ "International Covenant on Civil and Political Rights Article 9".
  3. "International Covenant on Civil and Political Rights Article 12".
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ "International Covenant on Civil and Political Rights Article 18".
  5. "International Covenant on Civil and Political Rights Article 19".
  6. "International Covenant on Civil and Political Rights Article 21".
  7. "International Covenant on Civil and Political Rights Article 22".