خانات اردبیل

خانات اردبیل (انگلیسی: Ardabil Khanate) یکی از خانات آذربایجان ایران مستقر در شهر اردبیل بود. این خانات واقع در آذربایجان و بیش از صد سال به صورت نیمه مستقل از خاک ایران تبدیل شده بود.

خانات اردبیل

م ۱۷۴۷–م ۱۸۰۸
نقشه خانات اردبیل و خانات پیرامون آن
نقشه خانات اردبیل و خانات پیرامون آن
وضعیتخانات
پایتختاردبیل
زبان(های) رایجزبان ترکی آذربایجانی
دین(ها)
اسلام
حکومتخانات
تاریخ 
• بنیان‌گذاری
م ۱۷۴۷
• استقلال از افشاریان
۱۷۴۷
• فروپاشی
م ۱۸۰۸
پیشین
پسین
افشاریه
قاجاریه

نظرعلی خان رهبر طایفه شاهسون و دومین خان اردبیل بوده‌است. دوران حاکمیت وی دوران توسعه و بالندگی این خان نشینی بوده‌است. نظرعلی خان به وسیلهٔ دیپلماسی عقد نکاه توانسته بود روابط دوستانه ای با ابراهیم خان قره باغی ایجاد نماید. وی همچنین روابط حسن همجواری با خان لنکران داشته‌است.

خاناتویرایش

منابعویرایش

منابعویرایش

  • محمدیان، رحمان (تابستان ۱۳۹۴). بۆکان له‌سدهٔ بیستم‌دا (۲). تهران: کوله‌پشتی. شابک ۹۷۸۶۰۰۷۲۱۷۳۴۴.
  • افخمی، ابراهیم (۱۳۶۴). تاریخ فرهنگ و ادب مکریان بوکان. سقز: محمدی.

منابعویرایش

  • محمدیان، رحمان (تابستان ۱۳۹۴). بۆکان له‌سدهٔ بیستم‌دا (۲). تهران: کوله‌پشتی. شابک ۹۷۸۶۰۰۷۲۱۷۳۴۴.
  • افخمی، ابراهیم (۱۳۶۴). تاریخ فرهنگ و ادب مکریان بوکان. سقز: محمدی.


  1. پرونده:Mapofiran1756.png
  2. افخمی، تاریخ فرهنگ و ادب مکریان بوکان، 729.
  3. محمدیان، بۆکان له‌سدهٔ بیستم‌دا (۲)، 16.
  4. پرونده:Mapofiran1756.png
  5. افخمی، تاریخ فرهنگ و ادب مکریان بوکان، 729.
  6. محمدیان، بۆکان له‌سدهٔ بیستم‌دا (۲)، 16.