خانات خلخال

خانات خلخال (انگلیسی: Khalkhal Khanate) یکی از خانات آذربایجان ایران مستقر در شهر خلخال بود. این خانات واقع در آذربایجان و بیش از صد سال به صورت نیمه مستقل از خاک ایران تبدیل شده بود.

خانات خلخال

۱۷۴۷م-۱۱۶۰ه. ق–۱۸۰۹م-۱۲۲۴ه. ق
وضعیتخانات
پایتختخلخال
زبان(های) رایجزبان فارسی (رسمی), زبان ترکی آذربایجانی (اکثریت)
دین(ها)
اسلام
حکومتخانات
تاریخ 
• بنیان‌گذاری
۱۷۴۷م-۱۱۶۰ه. ق
• استقلال از افشاریان
۱۷۴۷
• فروپاشی
۱۸۰۹م-۱۲۲۴ه. ق
پیشین
پسین
افشاریه
قاجاریه

منابع