خانواده (زیست‌شناسی)

یک طبقه آرایه‌شناختی جانداران زنده

خانواده، تیره (Family) (به لاتین familia) نام یکی از گروه‌ها در دسته‌بندی جانداران است که پس از یک راسته و بالاتر از یک سرده قرار می‌گیرد.

سطوح مختلف طبقه‌بندی علمی.حیاتدامنهفرمانروشاخهردهراستهخانوادهسردهگونه
سطوح مختلف طبقه‌بندی علمی.

سلسله مراتب هشت طبقه آرایه‌شناختی اصلی در طبقه‌بندی زیستی. طبقه‌های میانی جزئی‌تر نشان داده نشده‌اند.

جانوران معمولاً پسوند «ان» دارند مانند چکاوکان که در واژه‌هایی که حرف پایانی آنها «ا» باشد تبدیل به «یان» می‌شود مانند توکایان و برای واژه‌هایی که حرف پایانی آنها «ه» است تبدیل به «گان» می‌شود مانند صعوگان. در گیاهان معمولاً پسوند «یان» می‌گیرند مانند سوسنیان.

خانواده‌های پرندگان ویرایش

شماری از خانواده‌های پرندگان:

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش