گرهی موقت که با آن طناب را مستقیماً به دور شیء دیگر می‌بندند یا می‌پیچند اصطلاحاً خِفت نامیده می‌شود.

گونه‌هاویرایش

 • خفت الوار: خفتی که با یک دور پیچاندن طناب به دور الوار یا دکل و سپس پیچاندن چندبارهٔ طناب به دور خودش درست می‌شود
 • خفت بندآویز: خفتی برای بستن سر طناب به حلقهٔ انتهایی قرقره یا بستن چاقو یا سوت به بندآویز
 • خفت بویه: خفتی پرکاربرد برای بستن طناب یا بافه به میله یا حلقه یا چشمی بویه
 • خفت پازو: خفتی بسیار ساده و درعین‌حال محکم که طناب‌کاران از آن برای بستن طناب به دور طنابی دیگر یا پازو یا شیء مشابه استفاده می‌کنند
 • خفت دوپَر: خفتی برای اتصال سر طناب به یک تیرک یا حلقهٔ ثابت
 • خفت شاخ‌گاوی: خفتی برای بستن میانهٔ یک طناب به طناب دیگر یا تیر یا حلقه
 • خفت غلتش: خفتی که در هنگام وارد آمدن نیروی کشش از سمتی معین به تیرک بار یا جرثقیل با دو بار بستن ابتدا و انتهای طناب به دور تیرک بسته می‌شود
 • خفت قلاب: خفتی برای بستن طناب به قلاب
 • خفت قیطانی: نیم‌خفتی که از یک بار زیر و رو بردن دو سر یک طناب یا دو طناب متفاوت حاصل می‌شود
 • خفت کوتاه‌کن دوسربسته: نوعی خفت کوتاه‌کن که برای جلوگیری از باز شدن آن دو سر طناب را می‌بندند یا مهار می‌کنند
 • خفت کوتاه‌کن گره‌دار: نوعی خفت کوتاه‌کن که برای جلوگیری از باز شدن آن در دو سر طناب گره می‌زنند
 • خفت کوتاه‌کن گره‌کور: نوعی خفت کوتاه‌کن که برای جلوگیری از باز شدن آن در دو سر طناب گره کور می‌زنند
 • خفت کوتاه‌کن: خفتی برای کوتاه کردن موقت طناب

فهرست کاملویرایش

نام خفت برابر انگلیسی توصیف تصویر
خفت لغزنده Adjustable grip hitch یک خفت اصطکاکی ساده با قابلیت شل و سفت کردن  
خفت‌بندی حلقه‌ای یک‌درمیان Alternate ring hitching A type of ringbolt hitching formed with a series of alternate left and right hitches made around a ring  
گره‌پیچ لنگر Anchor bend گرهی برای بستن طناب به حلقه  
خفت بسته‌گیر Bale sling hitch, Bale sling, Strap hitch A knot which traditionally uses a continuous loop of strap to form a cow hitch around an object in order to hoist or lower it.  
خفت بشکه‌گیر Barrel hitch The "barrel hitch" and "barrel sling," named for their use in hoisting cargo aboard ships, are a simple yet effective way to suspend an object.  
گره‌پیچ بَندینَک Becket hitch Any hitch that is made on an eye loop, i.e. on a becket.  
خفت قلاب Blackwall hitch خفتی برای بستن طناب به قلاب  
خفت بلیک Blake's hitch A friction hitch commonly used by arborists and tree climbers as an ascending knot.  
خفت تیرک Boom hitch A rather robust and secure method of attaching a line, or rope to a fixed object like a pipe, post, or sail boom پرونده:Tie-a-boom-hitch.svg
Bottom-loaded release hitch
Buntline hitch A knot used for attaching a rope to an object. It is formed by passing the working end around an object, then making a clove hitch around the rope's standing part, taking care that the turns of the clove hitch progress towards the object rather than away from it.  
گره پاگربه‌ای Cat's paw گرهی برای بستن طناب به یک شیء.  
خفت زنجیر Chain hitch
Clinging clara
خفت دوپَر Clove hitch خفتی برای اتصال سر طناب به یک تیرک یا حلقۀ ثابت  
Continuous ring hitching A series of identical hitches made around a ring  
Cow hitch variant
Cow hitch with toggle
خفت شاخ‌گاوی Cow hitch خفتی برای بستن میانۀ یک طناب به طناب دیگر یا تیر یا حلقه  
Double half hitches
Double overhand noose A hitch knot used to bind a rope to a carabiner.  
Farrimond friction hitch A quick release adjustable friction hitch for use on lines under tension.  
Garda hitch
Gripping Sailor's hitch A secure, jam-proof hitch used to tie one rope to another, or a rope to a pole, boom, spar, etc., when the pull is lengthwise along the object.  
Ground-line hitch A type of knot used to attach a rope to an object.  
نیم‌خفت Half hitch خفتی که برای ساختن آن سر طناب را از میان حلقه‌ای که با خود طناب ایجاد شده‌است رد می‌کنند  
خفت افسار Halter hitch A type of knot used to connect a rope to an object.  
خفت بالابند Highpoint hitch A type of knot used to attach a rope to an object.  
خقت راهزن‌ها Highwayman's hitch A quick-release draw loop knot used for temporarily securing a rope that will need to be released easily and cleanly.  
Hitching tie A simple knot used to tie off stuff sacks that allows quick access as it unties quickly.  
خفت قندیلی Icicle hitch A knot that is excellent for connecting to a post when weight is applied to an end running parallel to the post in a specific direction.  
خفت سنگ‌بند Killick hitch A type of hitch knot used to attach a rope to oddly shaped objects. پرونده:Killick hitch.jpg
Knute hitch
Lighterman's hitch A knot ideal for heavy towing, or making fast to a post, bollard, or winch.
خفت غلتش Magnus hitch خفتی که در هنگام وارد آمدن نیروی کشش از سمتی معین به تیرک بار یا جرثقیل با دو بار بستن ابتدا و انتهای طناب به دور تیرک بسته می‌شود  
خفت‌بندی قیطانی Marline Hitching نیم‌خفتی که از یک بار زیر و رو بردن دو سر یک طناب یا دو طناب متفاوت حاصل می‌شود
خفت پازو Marlinespike hitch خفتی بسیار ساده و درعین‌حال محکم که طناب‌کاران از آن برای بستن طناب به دور طنابی دیگر یا پازو یا شیء مشابه استفاده می‌کنند  
خفت قلاب Midshipman's hitch An adjustable loop knot for use on lines under tension.  
Munter hitch A simple knot, commonly used by climbers and cavers as part of a life-lining or belay system  
خفت تور ماهیگیری Ossel hitch A knot used to attach a rope or line to an object.  
Palomar knot A knot that is used for securing a fishing line to a fishing lure, snap or swivel.  
خفت پایه‌بند Pile hitch A kind of hitch, which is a knot used for attaching rope to a pole or other structure.  
خفت لوله Pipe hitch A hitch-type knot used to secure smooth cylindrical objects.  
گره پروسیک A friction hitch or knot used to put a loop of cord around a rope, applied in climbing, canyoneering, mountaineering, caving, rope rescue, and by arborists.  
نیم‌خفت‌های وارونه Reverse half hitches
خفت گرد Round hitch
خفت بویه Round turn and two half-hitches خفتی پرکاربرد برای بستن طناب یا بافه به میله یا حلقه یا چشمی بویه  
خفت ملوان Sailor's hitch A secure, jam-proof hitch.  
خفت کوتاه‌کن sheepshank خفتی برای کوتاه کردن موقت طناب  
خفت سیبری Siberian hitch A knot used to attach a rope to an object.  
Slippery hitch A knot used to attach a line to a rod or bar.  
Snell knot
خفت چسبان Snuggle hitch A modification of the clove hitch  
خفت چادربند Taut-line hitch An adjustable loop knot for use on lines under tension.  
خفت بی‌تنش Tensionless hitch
خفت الوار Timber hitch خفتی که با یک دور پیچاندن طناب به دور الوار یا دکل و سپس پیچاندن چندبارۀ طناب به دور خودش درست می‌شود  
گره قلاب ماهیگیری Trilene knot
خفت راننده‌ها Trucker's hitch A compound knot commonly used for securing loads on trucks or trailers.  
خفت یدک‌کش Tugboat hitch
دو نیم‌خفت Two half-hitches A type of knot, specifically a binding knot or hitch knot.  
Uni knot A multi purpose fishing knot that can be used for attaching the fishing line to the arbor of a reel, for joining lines, and for attaching lures, snaps, and swivels.  

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 • واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان سال ۱۳۸۹ (مجموع هشت دفتر فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان)