دایمون (اسطوره)

دایمون یا دایمونیا (به انگلیسی: Daemon)، در پانتئون پاگانیسم، بالای انسان ها، الوهیت های سطح پایینی قرار داشتند که گاهی به آنها «دایمونیا» می گویند. کلمه «دیوها» را از اینجا می‌گیریم، اما اینها لزوماً شیاطین نبودند - برخی خوب بودند، در حالی که برخی بد. آنها به اندازه خدایان المپیا قدرتمند نبودند، اما بسیار قدرتمندتر از انسان ها بودند و می توانستند بر مردم برای خیر یا شر تأثیر بگذارند.[۱]

جان ویرایش

انسان راستینی که در جان آدمی خانه دارد و چون داوری پس از پیکارهای زندگی تاج بر سر انسان می‌گذارد.

نگهبان ویرایش

این انسان راستین دایمون، که نگهداری هر فرد انسان به دستش سپرده شده چون شاهد و نگهبان انسان نیز رفتار می‌کند و زمانی هم حتی نقش یک دادستان را دارد.[۲][۳]

منابع ویرایش

  1. "Religion and Gods in the Ancient Pagan World". Wondrium Daily (به انگلیسی). 2022-02-06. Archived from the original on 30 August 2023. Retrieved 2023-08-30.
  2. هانری کربن، انسان نورانی در تصوف ایرانی، ترجمه فرامرز جواهری نیا – تهران: نشر آموزگار خرد ۱۳۸۷- صفحهٔ ۶۱
  3. Philo quod deyerius potiori translation sokat English trans. By F.H Coslon + G. H. Whitaker