درگاه:بوم‌شناسی

(تغییرمسیر از درگاه:اکولوژی)
ویرایش درگاه بوم‌شناسی
Ruwenpflanzen.jpg

بوم‌شناسی یا اکولوژی دانش بررسی برهمکنش‌های میان جانداران و زیست‌بوم – محیط زندگی – آن‌ها است.

می‌توان مدعی شد که بوم‌شناسی کهن‌ترین علم بشری است. اگر طبق تعریف بوم‌شناسی بررسی علمی پراکنش و فراوانی جانداران، و برهمکنش‌هایی که این پراکنش و فراوانی را تعیین می‌کنند باشد، ابتدایی‌ترین انسان‌ها به خاطر نیازشان به دانستن اینکه نه تنها غذا، بلکه دشمنان غیرانسانی‌شان کی و کجا پیدا می‌شوند، باید بوم‌شناسانی از این دست بوده‌باشند. حتی نخستین کشاورزان برای شناخت شیوهٔ ادارهٔ منابع خوراکی زنده و نیز اهلی‌شده‌شان می‌بایست از آن هم کارکشته‌تر می‌شدند. بدین‌ترتیب این نخستین بوم‌شناسان، که بوم‌شناسانی عمل‌گرا بودند، در صدد شناخت پراکنش و فراوانی جانداران و به‌کارگیری این دانش در جهت منافع جمعی‌شان برآمدند.
ادامه...

ویرایش نوشتار برگزیده
Estuary-mouth.jpg

بوم‌سازگان آبی یا اکوسیستم آبی (Aquatic ecosystem) عبارت است از یک بوم‌سازگان در پهنه آبی. جامعهٔ زیست‌بوم‌ها که به یکدیگر و به محیط شان وابسته اند و در یک محیط آبی زندگی می‌کنند. در جهان دو گونهٔ اصلی از بوم‌سازگان وجود دارد که عبارتند از بوم‌سازگان آب‌های شور (دریا و اقیانوس) و بوم‌سازگان آب‌های شیرین.
ادامه...

ویرایش گفتاورد
ویرایش رده‌ها