درگاه:بوم‌شناسی

ویرایش درگاه بوم‌شناسی

بوم‌شناسی یا اکولوژی دانش بررسی برهمکنش‌های میان جانداران و زیست‌بوم – محیط زندگی – آن‌ها است.

می‌توان مدعی شد که بوم‌شناسی کهن‌ترین علم بشری است. اگر طبق تعریف بوم‌شناسی بررسی علمی پراکنش و فراوانی جانداران، و برهمکنش‌هایی که این پراکنش و فراوانی را تعیین می‌کنند باشد، ابتدایی‌ترین انسان‌ها به خاطر نیازشان به دانستن اینکه نه تنها غذا، بلکه دشمنان غیرانسانی‌شان کی و کجا پیدا می‌شوند، باید بوم‌شناسانی از این دست بوده‌باشند. حتی نخستین کشاورزان برای شناخت شیوهٔ ادارهٔ منابع خوراکی زنده و نیز اهلی‌شده‌شان می‌بایست از آن هم کارکشته‌تر می‌شدند. بدین‌ترتیب این نخستین بوم‌شناسان، که بوم‌شناسانی عمل‌گرا بودند، در صدد شناخت پراکنش و فراوانی جانداران و به‌کارگیری این دانش در جهت منافع جمعی‌شان برآمدند.
ادامه...

ویرایش نوشتار برگزیده

بوم‌سازگان آبی یا اکوسیستم آبی (Aquatic ecosystem) عبارت است از یک بوم‌سازگان در پهنه آبی. جامعهٔ زیست‌بوم‌ها که به یکدیگر و به محیط شان وابسته اند و در یک محیط آبی زندگی می‌کنند. در جهان دو گونهٔ اصلی از بوم‌سازگان وجود دارد که عبارتند از بوم‌سازگان آب‌های شور (دریا و اقیانوس) و بوم‌سازگان آب‌های شیرین.
ادامه...

ویرایش گفتاورد
ویرایش رده‌ها