باز کردن منو اصلی
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۱
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۲
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۳
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۴
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۵
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۶

درگاه:جغرافیا/سراسرنمای برگزیده/۶

Paris Night.jpg

پاریس ، پایتخت کشور فرانسه، مرکز و یکی از شهرستان‌های ناحیه ایل-دو-فرانس است. رود سن از میان این شهر عبور می‌کند.

ویرایش سراسرنمای برگزیده ۷
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۸

درگاه:جغرافیا/سراسرنمای برگزیده/۸

Sydney Harbour Bridge from Circular Quay.jpg
پل بندرگاه سیدنی یکی از نمادهای اصلی و از شریانهای مهم ارتباطی شهر سیدنی در استرالیا است.
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۹
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۱۰
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۱۱
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۱۲
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۱۳
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۱۴
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۱۵
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۱۶
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۱۷
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۱۸
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۱۹
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۲۰
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۲۱
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۲۲
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۲۳
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۲۴
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۲۵
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۲۶
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۲۷
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۲۸
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۲۹
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۳۰
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۳۱
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۳۲
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۳۳
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۳۴
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۳۵
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۳۶
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۳۷
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۳۸
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۳۹
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۴۰
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۴۱
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۴۲
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۴۳
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۴۴
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۴۵
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۴۶
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۴۷
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۴۸
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۴۹
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۵۰
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۵۱
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۵۲
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۵۳
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۵۴
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۵۵
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۵۶
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۵۷
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۵۸
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۵۹
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۶۰
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۶۱
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۶۲
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۶۳
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۶۴
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۶۵
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۶۶
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۶۷
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۶۸
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۶۹
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۷۰
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۷۱
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۷۲
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۷۳
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۷۴
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۷۵
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۷۶
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۷۷
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۷۸
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۷۹
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۸۰
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۸۱
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۸۲
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۸۳
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۸۴
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۸۵
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۸۶
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۸۷
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۸۸
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۸۹
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۹۰
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۹۱
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۹۲
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۹۳
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۹۴
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۹۵
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۹۶
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۹۷
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۹۸
ویرایش سراسرنمای برگزیده ۹۹