درگاه:دندانپزشکی/زندگی‌نامه برگزیده

ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۱

درگاه:دندانپزشکی/زندگی‌نامه برگزیده/۱ اسماعیل یزدی دندان‌پزشک ایرانی، جراح فک و صورت و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران بود. او از برجسته‌ترین جراحان فک در خاورمیانه، بنیانگذار جراحی فک، دهان و صورت در ایران و از پایه‌گذاران بیمارستان پارس تهران بود. یزدی همچنین صاحب‌امتیاز روزنامه میزان بود. وی یکی از پزشکان معالج دکتر محمد مصدق بود.آبان ۱۳۴۵ بود که دکتر اسماعیل یزدی جواز ورود به قلعه احمدآباد را یافت و ابتلای دکتر مصدق به سرطان را تشخیص داد.وی متولد سال۱۳۱۰در شهر قزوین است وفرزند دوم از هفت فرزند خانواده است.تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در دبستان ادب و دبیرستان دارالفنون در سال ۱۳۲۷به اتمام رسانید.و پس از ورود به دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۲ با درجه ممتاز از دانشکده دندانپزشکی فارغ التحصیل شد.او بعد از دریافت بورس تحصیلی،عازم ایالت متحده شد و در دو رشته جراحی و آسیب شناسی فک ودهان از مراکز وابسته به دانشگاه هاروارد و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تافتز در شهر بوستن مدرک تخصصی گرفت و عازم وطن شد.
ادامه...

ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۲
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۳
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۴
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۵
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۶
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۷
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۸
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۹
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۱۰
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۱۱
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۱۲
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۱۳
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۱۴
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۱۵
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۱۶
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۱۷
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۱۸
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۱۹
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۲۰
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۲۱
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۲۲
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۲۳
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۲۴
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۲۵
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۲۶
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۲۷
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۲۸
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۲۹
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۳۰
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۳۱
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۳۲
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۳۳
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۳۴
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۳۵
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۳۶
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۳۷
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۳۸
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۳۹
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۴۰
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۴۱
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۴۲
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۴۳
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۴۴
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۴۵
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۴۶
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۴۷
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۴۸
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۴۹
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۵۰
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۵۱
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۵۲
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۵۳
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۵۴
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۵۵
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۵۶
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۵۷
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۵۸
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۵۹
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۶۰
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۶۱
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۶۲
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۶۳
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۶۴
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۶۵
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۶۶
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۶۷
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۶۸
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۶۹
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۷۰
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۷۱
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۷۲
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۷۳
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۷۴
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۷۵
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۷۶
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۷۷
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۷۸
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۷۹
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۸۰
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۸۱
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۸۲
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۸۳
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۸۴
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۸۵
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۸۶
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۸۷
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۸۸
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۸۹
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۹۰
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۹۱
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۹۲
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۹۳
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۹۴
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۹۵
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۹۶
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۹۷
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۹۸
ویرایش زندگی‌نامه برگزیده ۹۹