دستگاه بلوری شش‌گوشه

دستگاه بلوری شش‌گوشه یا هگزاگونال (به انگلیسی: Hexagonal crystal system) یکی از ۷ دستگاه بلوری (دستگاهی که با سه بردار شناخته می‌شود) است. یکی از ساختارهای فشرده‌است که در آن فضای تهی میان اتم‌ها به کمینه کاهش یافته‌است یا به دیگر سخن انباشتگی بسته دارد. بیش تر فلزها، آلیاژها و حتی سرامیک‌ها دارای ساختارهایی از گونهٔ مکعبی هستند و کم‌تر فلزها و آلیاژهایی هستند که دارای چنین ساختاری (شش‌گوشه) باشند؛ مانند Mg و Zn. در دانش کانه‌شناسی بیشتر به ساختارهای هگزاگونال (شش گوشه) برمی‌خوریم.

بلور بریل (Be3Al2(SiO3)6) با ساختار شش‌گوشه
یاخته شش‌گوشه

جستارهای وابسته ویرایش


منابع ویرایش

  • Hurlbut, Cornelius S. ; Klein, Cornelis, 1985, Manual of Mineralogy, 20th ed. , pp. 64 - 65, ISBN 0-471-80580-7