شبکه براوه

شبکه براوه (به انگلیسی: Bravais lattice) آرایه نامحدودی از نقاط گسسته در فضا است که چینش و جهت آن مستقل از نقطهٔ مبداء باشد و از رابطهٔ زیر پیروی کند:

که در آن niها اعداد صحیح و aiها بردارهای اولیه‌ای هستند که در جهات مختلف شبکه را می‌سازند.

از این گونه شبکه‌ها به منظور مدل‌سازی شبکه‌های بلوری استفاده می‌شود. از لحاظ هندسی در سه بعد تنها ۱۴ گونه شبکه براوه مستقل می‌تواند وجود داشته باشد. این ۱۴ گونه، ۱۴ تا از ۲۳۰ گروه فضایی‌اند و در ۷ دستگاه بلوری دسته‌بندی شده‌اند.

دوبعدیویرایش

 
۱-اریب، ۲-راست‌گوشه، ۳-راست‌گوشه‌مرکزدار، ۴-شش‌گوش، ۵-مربعی

اگر تنها صفر یا یک بعد را در نظر بگیریم، تنها یک شبکه براوه می‌تواند وجود داشته باشد.

در دوبعد می‌توان ۵ گونه شبکه براوه داشت.

سه‌بعدیویرایش

در سه بعد می‌توان ۱۴ گونه شبکه براوه داشت که در ۷ دستگاه بلوری دسته‌بندی شده‌اند.

سه شبکه مهم که بیشتر ساختار های بلوری در این شبکه ها متبلور می شود مکعبی مرکزدار مکعبی سطوح مرکزدار و هگزاگونال هستند.

۷ دستگاه بلوری ۱۴ شبکه براوه
سه‌شیب (تریکلینیک)  
تک‌شیب (منوکلینیک) ساده مرکزپر
   
راست‌لوزی (ارترومبیک) ساده قاعدهٔ مرکزپر مرکزپر وجوه مرکزپر
       
چهارگوشه (تتراگونال) ساده مرکزپر
   
لوزی‌پهلو (رمبوهدرال)  
شش‌گوشه (هگزاگونال)  
مکعبی ساده مرکزپر وجوه مرکزپر
     

که حجم آنها از این قرارند:

دستگاه بلوری حجم
سه‌شیب (تریکلینیک)  
تک‌شیب (منوکلینیک)  
راست‌لوزی (ارترومبیک)  
چهارگوشه (تتراگونال)  
لوزی‌پهلو (رمبوهدرال)  
شش‌گوشه (هگزاگونال)  
مکعبی  

چهاربعدویرایش

در چهار بعد ۵۲ شبکه براوه را می‌توان تصور کرد.

منابعویرایش

  • GREGORY S. ROHRER, Structure and Bonding in Crystalline Materials, Cambridge University Press, 2004.