دستگاه بلوری (به انگلیسی: Crystal system) دسته‌بندی‌ای در بلورشناسی برای دسته‌بندی ساختار بلوری است. هفت دستگاه بلوری وجود دارد که ۱۴ شبکه براوه را دربر دارد.

یاختهٔ الماس که در دستگاه بلوری مکعبی قرار دارد
دستگاه بلوری شبکهٔ بلور
سه‌شیب (تریکلینیک) تریکلینیک
تک‌شیب (منوکلینیک) ساده مرکزپر
تک‌شیب ساده تک‌شیب مرکزپر
راست‌لوزی (ارترمبیک) ساده قاعدهٔ مرکزپر مرکزپر وجوه مرکزپر
راست‌لوزی ساده راست‌لوزی قاعدهٔ مرکزپر راست‌لوزی مرکزپر راست‌لوزی وجوه مرکزپر
چهارگوشه (تتراگونال) ساده مرکزپر
چهارگوشهٔ ساده چهارگوشهٔ مرکزپر
لوزی‌پهلو (رمبوهدرال) لوزی‌پهلو
شش‌گوشه (هگزاگونال) شش‌گوشه
مکعبی
ساده مرکزپر وجوه مرکزپر
Cubic, simple Cubic, body-centered Cubic, face-centered

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  • Hurlbut, Cornelius S.; Klein, Cornelis, 1985, Manual of Mineralogy, 20th ed., pp. 64 - 65, ISBN 0-471-80580-7