باز کردن منو اصلی

دقیقه قوسی واحدی است در زاویه که معادل یک شصتم یک درجه است.[۱] دقیقه قوسی یک بر روی ۲۱۶۰۰م یک دایره بسته‌است. مقادیر کم‌تر همچون ثانیه قوسی و میلی‌ثانیه قوسی بسیار کم کاربرد هستند و فقط در ستاره‌شناسی استفاده می‌شوند.

نمادهاویرایش

نماد استاندارد این واحد پریم است (′) (U+۲۰۳۲)

پایین‌تر از دقیقه قوسی ثانیه قوسی وجود دارد که یک شصتم دقیقه و ۱/۱۲۹۶۰۰۰ یک دایره است، نماد ثانیه قوسی زگون است (″) (U+2033). حالت پایین‌تر میلی‌ثانیه قوسی یا به اختصار mas قرار دارد که یک هزارم ثانیه قوسی است.

سیستم شصت‌تایی در زاویه
واحد مقدار نماد اختصار تبدیل
درجه ۱/۳۶۰ دایره ° deg ۱۷٫۴۵۳۲۹۲۵ mrad
دقیقه قوسی ۱/۶۰ degree ′ (پریم) arcmin، amin،  ، MOA ۲۹۰٫۸۸۸۲۰۸۷ µrad
ثانیه قوسی ۱/۶۰ دقیقه قوسی ″ (گزون) arcsec ۴٫۸۴۸۱۳۶۸ µrad
میلی‌ثانیه قوسی ۱/۱۰۰۰ arcsecond mas ۴٫۸۴۸۱۳۶۸ nrad

منابعویرایش