دَم کردن به معنی پختن یا گرفتن لعاب و شیره با استفاده از رطوبت داغ است.

برنجویرایش

دم کردن در مورد برنج به پختن با بخار حاصل از آب موجود در برنج صاف کرده اطلاق می‌گردد.