دهستان قائم‌آباد (شهریار)

شهر قاسم‌آباد در بخش مرکزی شهرستان شهریار استان تهران قرار دارد.

شهرقاسم‌آباد(صباشهر)
اطلاعات کلی
کشور ایران
استانتهران
شهرستانشهریار
بخشمرکزی

روستاها ویرایش

ویره - محمدآباد - شهرک مصطفی خمینی - محمود آباد - خلج آباد

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

http://www.iums.ac.ir/find.php?item=36.5630.5421.fa