باز کردن منو اصلی

روستاهاویرایش

ویره - محمدآباد - شهرک مصطفی خمینی - محمود آباد - خلج آباد

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

http://www.iums.ac.ir/find.php?item=36.5630.5421.fa