دهه ۲۲۰ (میلادی)


دهه ۲۲۰ (میلادی) دهه بیست و دوم تقویم میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۱۹۰  ۲۰۰  ۲۱۰  ۲۲۰  ۲۳۰  ۲۴۰  ۲۵۰ 

سال: ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش