دهه ۳۴۰ (میلادی)


دهه ۳۴۰ (میلادی) دهه سی و چهارم تقویم میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۱۰  ۳۲۰  ۳۳۰  ۳۴۰  ۳۵۰  ۳۶۰  ۳۷۰ 

سال: ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ - ۳۴۰ - ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش