دهه ۴۲۰ (میلادی)


دهه ۴۲۰ (میلادی) دهه چهل و دوم تقویم میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۳۹۰  ۴۰۰  ۴۱۰  ۴۲۰  ۴۳۰  ۴۴۰  ۴۵۰ 

سال: ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش