دهه ۷۳۰ (پیش از میلاد)

دهه ۷۳۰ (پیش از میلاد) ۷۳مین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۰۰  ۷۱۰  ۷۲۰  ۷۳۰  ۷۴۰  ۷۵۰  ۷۶۰ 

سال: ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ - ۷۳۰ - ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳

مناسبت‌ها

رویدادها

زادگان

درگذشتگان