دهه ۷۴۰ (پیش از میلاد)

دهه ۷۴۰ (پیش از میلاد) ۷۴مین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۱۰  ۷۲۰  ۷۳۰  ۷۴۰  ۷۵۰  ۷۶۰  ۷۷۰ 
سال: ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

تیگلت‌پیلسر سوم پادشاه آشور برای نخستین بار لشکرکشی به خاک ماد را آغاز کرد.

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش