دهه ۸۰ (پیش از میلاد)

دهه ۸۰ (پیش از میلاد) ۸مین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۵۰  ۶۰  ۷۰  ۸۰  ۹۰  ۱۰۰  ۱۱۰ 

سال: ۷۷ ۷۸ ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ ۸۲ ۸۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش