دوقطبی

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا
  • اختلال دوقطبی، نوعی اختلال خلقی و یک بیماری روانی
  • دوقطبی الکتریکی، سامانه‌ای از بارهای الکتریکی مثبت و منفی که مرکز توزیع بارهای مثبت آن بر مرکز توزیع بارهای منفی همخوانی ندارد، اما سامانه درمجموع بی‌بار است
  • دوقطبی (مدار الکتریکی)، نوع خاصی از یک شبکهٔ مداری چهارسر