دولت اعلی‌حضرت (یا دولت علیاحضرت وقتی که فرمانروا زن است)، که به عنوان دولت بریتانیا یا دولت پادشاهی متحدرایج است، حکومت مرکزی پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی است. این دولت را یک نخست‌وزیر رهبری می‌کند.[۱]

دولت اعلی‌حضرت
در پادشاهی متحد
His Majesty's Government in the United Kingdom
زبان ولزی: Llywodraeth Ei Mawrhydi
گیلیک اسکاتلندی: Mòrachd Riaghaltas
لوگوی دولت اعلی‌حضرت
نمایه کلی
دولتبریتانیا
رهبرنخست‌وزیر بریتانیا
ارگان اصلیکابینه پادشاهی متحد
مسئول نسب بهمجلس عوام بریتانیا
ستادشماره ۱۰ خیابان داونینگ
لندن
وبگاه

طبق قانون اساسی پادشاهی متحد قوه مجریه در دست فرمانروا ست ولی این اقتدار تنها از سوی نخست‌وزیر و کابینه یا با مشورت آنان اعمال می‌شود. اعضای کابینه به عنوان اعضای شورای خصوصی به فرمانروا مشاوره می‌دهند. دولت فعلی حاکم بر بریتانیا توسط ریشی سوناک (نخست‌وزیر) رهبری می‌شود.

منابع ویرایش